featured

UITSLAG enquete onder omwonenden

Resultaten enquête omwonenden Alpherium bekend gemaakt

In samenwerking met bewonersvereniging Onder de Hefbrug heeft containerterminal Alpherium, onderdeel van Nedcargo International, eind 2016 een enquête gehouden onder omwonenden. Zeshonderd ondervraagden konden hun mening geven over geluid, zicht, communicatie en groene initiatieven van Alpherium. Met een respons van 22% is hier redelijk goed gebruik van gemaakt.

De enquête is onderdeel van de evaluatie van de lopende proef vier hoog stapelen in de geluidswand. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat deze proef succesvol is.

Ivo Hilhorst, Terminal Manager Alpherium, is blij met de uitkomst: “Uit de enquête is gebleken dat men in de directe omgeving goed op de hoogte is van de proef met vier hoog stapelen in de geluidswand. De algemene indruk is ook dat de overlast als minder wordt ervaren. Dat wordt ondersteund met metingen. Sinds de start van de proef medio 2016 zijn er geen overschrijdingen meer gemeten op het meetpunt aan De Schans.”

Directeur Bert van Grieken van de Multimodal divisie van Nedcargo, vult aan: “De resultaten laten zien dat omwonenden weliswaar geluid horen, maar dat de overlast afneemt. Het is duidelijk dat de maatregelen die we hebben genomen om geluidspieken te verminderen, hun vruchten afwerpen. Er blijft nog wel een aantal belangrijke aandachtspunten over. Zo stoort bijna een derde van de respondenten zich aan de aanblik van de verhoogde containerwal en komt duidelijk naar voren dat men de terminal graag meer in het groen wil zien gepakt.”

Ivo Hilhorst vervolgt: “Wat dat laatste betreft werken we samen met de gemeente om de inpassing van de terminal in de omgeving te verbeteren. Voor het volgende plantseizoen willen we een plan hebben dat door alle partijen gedragen wordt.”

De enquête is opgesteld en uitgevoerd in samenspraak met de bewonersvereniging Onder de Hefbrug. Bert Boeters, vertegenwoordiger van Onder de Hefbrug, concludeert: “Uit de enquête blijkt duidelijk dat die samenwerking voor de buurt belangrijk is en dat men behoefte heeft aan meer informatie over de toekomstplannen van Alpherium en Nedcargo.”

“Die informatie komt er” zegt Ivo Hilhorst, “we denken daarbij bijvoorbeeld aan een bijeenkomst in de vroege zomer om omwonenden bij te praten over onze plannen en ideeën.”

Bert van Grieken besluit: “Al met al zien wij de uitkomsten als een steun in de rug. Duurzame initiatieven zijn belangrijk voor ons. De enquête onderschrijft dat de buurt dat ook vindt. Er komt bijvoorbeeld een groot draagvlak uit naar voren voor het vervoer over water, hetgeen mooi aansluit bij ons streven meer lading van de weg te halen en onze investeringen in duurzame binnenvaartschepen. Over mogelijke windmolens is men duidelijk minder enthousiast, en dat plan is van de baan.”

De enquête had enkel betrekking op Alpherium, over het toekomstige distributiecentrum van Nedcargo op Steekterpoort zijn in deze versie nog geen vragen gesteld.

Presentatie samenvatting enquete